Updated List till 11.03.2017

 

SILVER COIN REWARD POINTS ACHIEVERS

Sno

AgentID

Name

1 000120120150012 NAMRATA ARYA**
2 000120120150093 SHANKER LAL**(LOAN)
3 000120120150115 NARENDRA KUMAR SINGHVI**
4 000120120150196 MULA RAM DEWASI **
5 000120120150203 TEENA MALI**
6 000130120150947 SANJEEV KUMAR KAUSHAL**
7 000150120151527 MUMTAZ JAHAN**
8 000160120151921 CHANDRA PRAKASH MISHRA**
9 000160120151924 JASVIR KAUR**
10 000160120151941 AMAR SINGH **
11 000170120152278 SUBHASH CHAND**
12 000150120151529 SHILPI DIXIT
     

DINNER SET REWARD POINTS ACHIEVERS

Sno

AgentID

Name

1 000120120150093 SHANKER LAL**(LOAN)
2 000120120150203 TEENA MALI**
3 000130120150947 SANJEEV KUMAR KAUSHAL**
4 000150120151527 MUMTAZ JAHAN**
5 000120120150012 NAMRATA ARYA**